1396/12/05 @ 00:31

دل دیوونه

گاهی وقتا آدم دلش بی خودی می گیره. هی گریه می کنه و توی دلش از تصویر توی آینه می پرسه که دقیقا داره برای چی گریه می کنه؟