1396/02/01 @ 01:05

ما همیشه با همیم

امروز رفته بودیم خرید. توی یه مغازه که از این مدل دستبندهایی که تازه مد شده( البته نه خیلی هم تازه شاید) دخترخاله م داشت دستبندها رو نگاه می کرد. منم کنارش وایساده بودم که یه دستبند که روش نوشته بود ما همیشه باهمیم  رو پسندید. بلافاصله یاد عزیزدلم افتادم که یه عکس توی گوشیش بهم نشون داده بود و این نوشته رو شامل می شد. توی دلم حسرت خوردم گفتم کاش من می خریدم. توی همین افکار با خودم درگیر بودم که دخترخالم برگشت سمتم و دستبند رو بست به دستم گفت اینو برای تو خریدم راستش. :)