1396/01/27 @ 00:21

خب من عید بود که شکلات ترقه ای خوردم. هی قبلا اسمش رو شنیده بودم توفیق نبود ولی. خلاصه نشسته بودیم که من لیوان چای رو گذاشتم زمین گفتم وااای چه باحااال تو دهنم انفجاره! :))یا یه چیزی شبیه همین گفتم. همچنان که من در حال عشق کردن بودم، شکلاته به فعل و انفعالاتش ادامه می داد توی دهنم. :|  مزه ش رو دوست نداشتم ولی جرقه هاش باحال بود. شروع جالبی بود واس آشنا شدن باهاشون. :دی