1395/08/26 @ 23:02

مخصوصا مردا

آقا اگه تیکه کلامتون قربونت برم و فدات بشم هستش ببینید دارید به کى مى گید. من چندشم مى شه یه غریبه بهم بگه قربونت برم و فدات بشم. حالا چه تیکه کلام. چه واقعى. چه تمسخر.