1394/12/11 @ 23:48

61

ایرانی ها رو لازم نیست دشمن حمله کنه و بکشتشون. خودشون نصفشون تو چهارشنبه سورى هم رو مى کشن. بقیه هم تو خونه تکانى. 

1394/12/10 @ 09:30

60

سر کلاس ریاضى یه سوسک مرده بود استاد با ادا  گفت سوسک که ترس ندااااره.

یعنى الان دنبال سوسکم که هفته بعد ول کنم تو کلاس ببینم ترس داره یا نه! 

1394/12/03 @ 17:42

به خاطر موهایش

آن روز در باغ درگزین راه نمى رفتم، پا بر روى ابرها مى گذاشتم و ابرها من را با خود مى بردند و مى رقصاندند. دیگر با پروانه ها سرگرم نمى شدم. هیچ گلى نچیدم، حتى کنار چشمه اى که از زیر سنگ ها بیرون مى زد و ماهى ها را خنک مى کرد ننشستم و به صورتم آب نزدم، گفتم شاید یادم برود. مدام با خودم مى گفتم چه شکلى بود؟ مادر گفت:<< کى چه شکلى بود؟>>

چه مى دانم، مردى بود که به خاطر موهایش باد سختى در گرفته بود.


سال بلوا_ عباس معروفى 

برچسب‌ها: کتاب